「sourdough」在英文裡翻譯成「酸的麵團」? - 空中美語部落格

「sourdough」在英文裡翻譯成「酸的麵團」?

    

(Photo by Geoffroy Delobel on Unsplash)

 

「sourdough」在英文裡翻譯成「酸的麵團」?其實翻譯成「酸的麵團」也是沒有錯的喔!只是怕自己會誤解是"臭酸掉麵團",在英文裡「sourdough」意思是「酵頭(發酵用的含酵母麵團)」,簡單來說就是「發酵麵糰」啦~
 
sourdough (n.) 酵頭(發酵用的含酵母麵團),發酵麵糰
👉 sourdough bread
用酵頭發的麵包